Nákladné vozidlá 

MAN si vytvára základ pre úspešný rast

Program budúceho rastu MAN Truck & Bus posilňuje dlhodobú konkurencieschopnosť a ziskovosť spoločnosti

Hospodárske výsledky MAN Group v roku 2015:

● Pokles objednávok o 6 % na 14,4 miliárd eur

(2014: 15,3 miliárd €)

● Pokles obratu o 4 % na 13,7 miliárd eur

(2014: 14,3 miliárd €)

● Reštrukturalizačné náklady a negatívny vplyv brazílskeho trhu

na prevádzkový zisk: 92 miliónov eur

(2014: 384 miliónov €)

● Redukcia operatívnej rentability tržieb (RoS) 0,7 %

(2014: 2,7 %)

● Pozitívny čistý cash flow vo výške 0,5 miliardy eur

(2014: -0,8 miliardy €)

Skupina MAN Group prežila náročný finančný rok 2015: kým európske trhy úžitkových vozidiel sa zotavovali, situácia v iných regiónoch – najmä v Brazílii – a v oblasti energetického inžinierstva ostáva napätá. Globálna ekonomika síce zaznamenala mierny rast, výkon hospodárstva v mnohých rastúcich ekonomikách sa však počas roka naďalej spomaľoval. Obavy naďalej vzbudzuje najmä vývoj v Rusku a Brazílii.

Spoločnosť MAN Truck & Bus si dokázala udržať pozíciu na kľúčových trhoch úžitkových vozidiel v Európe a zvýšiť na nich objem predaja aj tržby. Spustila tiež program budúceho rastu, ktorého cieľom je zvýšiť konkurencieschopnosť spoločnosti z dlhodobého hľadiska. Na kľúčovom brazílskom trhu spoločnosť MAN Latin America obhájila svoju vedúcu pozíciu už 13. rok po sebe, a to napriek ostrej konkurencii. Pokles hospodárstva však mal veľký dopad na odbyt aj tržby.

Odvetvie Power Engineering pocítilo pokles trhu a jeho tlmiaci efekt v strategických divíziách Engines & Marine Systems a Turbomachinery. Divíziu Power Plants (technológie pre produkciu elektrickej energie) tiež ovplyvnil pomalší hospodársky rast a predlžujúce sa trvanie projektov v dôležitých rozvíjajúcich sa ekonomikách. Naopak, spoločnosť Renk, investičná aktivita skupiny MAN Group, zaznamenala ďalší excelentný finančný rok.

Objem prijatých objednávok MAN Group vo finančnom roku 2015 medziročne klesol o 6 % na 14,4 miliárd eur. V oblasti úžitkových vozidiel boli podpísané kontrakty v hodnote 11 miliárd, čo je pokles o 4 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Spoločnosť MAN Truck & Bus prijala o 9 % viac objednávok, naopak MAN Latin America zaregistroval pokles o viac než polovicu. Objem objednávok v sektore Power Engineering klesol medziročne o približne 13 % na 3,4 miliardy eur.

Obrat z predaja MAN Group vo finančnom roku 2015 klesol medziročne o 4 % na 13,7 miliárd eur. Sektor úžitkových vozidiel priniesol tržby vo výške 10 miliárd eur. MAN Truck & Bus zaznamenal medziročný nárast o 7 % a celkový obrat z predaja vo výške 9 miliárd eur. Odbyt narástol o 8 % na 79 222 vozidiel. Obrat v spoločnosti MAN Latin America klesol na 1 miliardu eur a objem predaja sa medziročne znížil o takmer polovicu na 24 472 vozidiel. Obrat z predaja v sektore energetického inžinierstva dosiahol 3,8 miliardy eur. MAN Diesel & Turbo vytvoril obrat vo výške 3,3 miliardy eur. Obrat z predaja v spoločnosti Renk sa oproti minulému roku tiež mierne zvýšil a dosiahol úroveň 487 miliónov eur.

Disponibilný cash flow z prevádzkových aktivít skupiny MAN Group a investičných aktivít s priamym prepojením na prevádzkové aktivity bol pozitívny a dosiahol 0,5 miliardy eur.

Prevádzkový zisk skupiny MAN Group vo finančnom roku 2015 po odpočítaní nákladov na reštrukturalizáciu dosiahol 92 miliónov eur. V oblasti úžitkových vozidiel bol zaznamenaný pokles -101 miliónov eur. MAN Truck & Bus však zaznamenal prevádzkový zisk pred odrátaním mimoriadnych položiek vo výške 205 miliónov eur, čo je významný nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Mimoriadne položky, ktoré zaťažili hospodársky výsledok, súviseli s reštrukturalizačnými výdavkami na program budúceho rastu vo výške 185 miliónov eur. Spoločnosť MAN Latin America zaznamenala prevádzkovú stratu 120 miliónov eur spôsobenú nižším objemom predaja v Brazílii, a preto zaviedla viacero opatrení na kompenzáciu tohto trendu. Prevádzkový zisk v oblasti Power Engineering dosiahol 283 miliónov eur a bol tak na úrovni predchádzajúceho roka. Prevádzkový zisk spoločnosti MAN Diesel & Turbo dosiahol 216 miliónov eur. Spoločnosť Renk zaznamenala prevádzkový zisk vo výške 68 miliónov eur a pokračovala tak v trende vysokej rentabilnosti predaja vo výške 14,0 %. Prevádzková rentabilita tržieb v MAN Group klesla vlani na 0,7 % kvôli mimoriadnym výdajom na reštrukturalizáciu a extrémne náročnému hospodárskemu prostrediu v Brazílii.

„Naštartovali alebo zrýchlili sme opatrenia na zvýšenie ziskovosti vo všetkých oblastiach. Naším cieľom je s pomocou optimalizovaných produktov a komponentov ako aj so štátnymi zákazkami vytvárať pre spoločnosť výrazné výsledky. Okrem toho preskúmavame investície a preverujeme a vylepšujeme nastavené procesy. Najdôležitejším novým opatrením je program budúceho rastu, ktorý má posilniť dlhodobú konkurencieschopnosť spoločnosti MAN Truck & Bus. Zahŕňa reorganizáciu výroby truckov a zoštíhľovanie administratívy. Zmeny, ktoré sme v roku 2014 zaviedli do výrobnej siete autobusov, sú z veľkej miery implementované. Ako predstavenstvo MAN SE sme presvedčení, že rozhodnutie spustiť opatrenia na kľúčové zmeny pre zabezpečenie budúceho rastu aj v ťažkých ekonomických podmienkach bolo a naďalej ostáva správne,“ povedal Joachim Drees, generálny riaditeľ MAN SE.

V máji 2015 dozorná rada spoločnosti Volkswagen AG schválila vytvorenie holdingu Volkswagen Truck & Bus GmbH pre úžitkové vozidlá. Pod touto hlavičkou MAN Truck & Bus, MAN Latin America a Scania tesnejšie spolupracujú, pričom ostáva zachovaná ich vlastná identita a plná prevádzková zodpovednosť. Cieľom nového zoskupenia je vytvoriť dodatočný potenciál z dlhodobých synergií v priemernej hodnote minimálne 650 miliónov eur prevádzkového zisku ročne. V kontexte dlhých životných cyklov produktov v sektore úžitkových vozidiel sa očakáva, že tieto synergie sa naplno prejavia v priebehu 10 až 15 rokov. Očakáva sa napríklad väčšia spolupráca na poli nákupu a vývoja.

Predstavenstvo MAN SE v roku 2016 predpokladá objem predaja úžitkových vozidiel na úrovni predchádzajúceho roka, pričom obrat klesne mierne pod minuloročnú úroveň. Prevádzkový zisk a rentabilnosť predaja by sa s ohľadnom na naštartované opatrenia mali medziročne podstatne zvýšiť. Oba kľúčové ukazovatele teda výrazne prekročia hodnoty za rok 2015 pred započítaním mimoriadnych položiek. V oblasti energetického inžinierstva predstavenstvo tento rok očakáva objem predaja mierne nad úrovňou uplynulého roka. Obrat bude znateľne nižší než vlani. Na nestabilných trhoch bude mať v roku 2016 naďalej silný vplyv veľký tlak konkurencie. Prevádzkový zisk a návratnosť predaja preto budú výrazne nižšie ako hodnoty za uplynulý rok.

Tieto fakty budú znamenať mierny medziročný pokles celkového obratu MAN Group. Prevádzkový zisk a návratnosť z predaja oproti roku 2015 výrazne stúpnu.