Tovornjak  |  Korporacija  |  Avtobus 

MAN zaključil z dobrim poslovnim izidom kljub slabim razmeram na trgu gospodarskih vozil

 • Prihodki v višini 15,8 milijard EUR
  za 4 % nižji prihodki v primerjavi z rekordnim prometom preteklega leta
 • Prejeta naročila v vrednosti 15,9 milijard EUR
  7 % manj prejetih naročil
 • Dobiček iz poslovanja: 964 milijonov EUR
  dobiček iz poslovanja le malenkost nižji od milijarde evrov
 • Donos od prodaje (ROS): 6,1 %
  donos nekoliko nižji od ciljnega
 • Predlagana dividenda: 1,00 EUR (2,30 EUR) na delnico
 • Skupno število prodanih vozil: 134.245 (155.520)
 • Napoved za leto 2013: nižji prihodki v okviru prodaje gospodarskih vozil in na področju energetskega inženiringa

Skupina MAN je kljub dolgotrajnim slabim razmeram na trgu gospodarskih vozil poslovno leto 2012 zaključila s skoraj milijardo evrov dobička. Podjetje za gospodarska vozila in strojegradnjo je tako ustvarilo 964 milijonov EUR dobička iz poslovanja, ni pa uspelo doseči odličnega lanskoletnega rezultata, ki je znašal 1.483 milijonov EUR. To je predvsem posledica jasnega upada prometa na področju gospodarskih vozil, kjer se je dobiček znižal na 454 milijonov EUR. V nasprotju s tem je dobiček na področju energetskega inženiringa ostal stabilen in je s 503 milijoni EUR izredno pozitivno vplival na poslovni izid družbe. Kljub opazno nižjemu povpraševanju na evropskem in brazilskem trgu gospodarskih vozil, ki sta za MAN ključnega pomena, so bili prihodki samo 4 % nižji od rekordno visokih prihodkov preteklega leta – znižali so se na 15,8 milijard EUR. Donos v višini 6,1 % je tako le malenkost nižji od želenega ciljnega donosa.

“Kljub težkim razmeram smo uspeli ustvariti skoraj milijardo evrov dobička iz poslovanja,” je dejal dr. Georg Pachta‐Reyhofen, predsednik uprave skupine MAN SE. Evropska dolžniška kriza in uvedba emisijskega standarda Euro V v Braziliji sta, poleg drugih dejavnikov, še dodatno zamajali ključne MAN‐ove trge. Zaradi nestabilnosti se je zmanjšala prodaja, konkurenca pa zaostrila, kar je razvidno tudi iz podatkov o naročilih v poslovnem letu 2012 – skupina MAN je prejela naročila v vrednosti 15,9 milijard EUR, kar je 7 % manj kot v preteklem letu.

Gospodarska vozila MAN

Sektor gospodarskih vozil je v letu 2012 ohromila gospodarska recesija. Tudi v skupini MAN Truck & Bus so prejeli 4 % manj prejetih naročil, tako da se je njihova vrednost znižala na 9,2 milijard EUR, v skupini MAN Latin America pa se je število prejetih naročil znižalo celo za 20 %, kar pomeni, da so prejeta naročila znašala 2,9 milijard EUR. Skupina MAN Truck & Bus je ustvarila 8,8 milijard EUR prihodkov, kar je nekoliko manj kot v preteklem letu (9,0 milijard EUR) – dobiček iz poslovanja se je znižal na 225 milijonov EUR (565 milijonov EUR). Na tem področju se je šibkost evropskega trga gospodarskih vozil še posebej odražala. Skupina MAN Truck & Bus je negativne posledice sicer delno izravnala s pozitivnimi učinki zunaj Evrope, vendar so spremembe na področju spremenjenega okvira držav in ponudbe izdelkov znižale povprečno maržo.

Gospodarske razmere so prav tako vplivale na prihodke in poslovni izid skupine MAN Latin America. Poleg uvedbe emisijskega standarda Euro V v Braziliji, ki je sprožila veliko predčasnih naročil v letu 2011, so se mnogi kupci morali soočiti s poslabšanjem pogojev financiranja. Skupina je zabeležila prihodke v višini 2,9 milijard EUR (3,6 milijard EUR), dobiček pa je zaradi intenzivnega upravljanja stroškov in prilagajanja proizvodnje znašal 229 milijonov EUR (400 milijonov EUR), kar pomeni donos v višini 8,0 %.Skupaj je skupina MAN v letu 2012 prodala 134.245 vozil.

Energetski inženiring

Število naročil, prejetih na področju energetskega inženiringa, je s 4,0 milijardami EUR skoraj doseglo raven preteklega leta (4,1 milijarde EUR). Pri tem je največji delež naročil prejela skupina MAN Diesel & Turbo, in sicer v vrednosti 3,5 milijard EUR. Podjetju Renk je število naročil uspelo povečati za 15 %, in sicer na 525 milijonov EUR. V primerjavi s preteklim letom so se rahlo dvignili tudi prihodki skupine MAN Diesel & Turbo, in sicer na 3,8 milijard EUR, nasprotno pa se je dobiček iz poslovanja znižal za 5 % oz. na 437 milijonov EUR. To je med drugim posledica presežnih zmogljivosti na področju trgovskega ladjevja in posledično šibkega trga na področju ladijskih motorjev. Druga poslovna področja, kot sta poprodaja in proizvodnja turbinskih motorjev, so poslovala pozitivno. Donos je ostal visok, in sicer 11,6%.

Podjetje Renk je poslovno leto zaključilo izjemno uspešno. Poleg števila naročil so se znatno povečali tudi prihodki in dobiček; prihodki so se dvignili na 476 milijonov EUR (389 milijonov EUR), dobiček pa na 66 milijonov EUR (53 milijonov EUR), kar pomeni 13,8% donos. Dobre poslovne rezultate so dosegli predvsem z razvijanjem naprednih rešitev za menjalnike, ki so namenjeni uporabi v pomorstvu.V splošnem je skupina MAN je s svojimi industrijskimi dejavnostmi močno ublažila negativne učinke slabih razmer na trgu gospodarskih vozil.

Nadaljnji razvoj

MAN predvideva, da bo povpraševanje po gospodarskih vozilih na evropskem trgu v letu 2013 upadlo, še posebej v prvi polovici leta. Nasprotno uprava pričakuje, da se bo prodaja na ključnem brazilskem trgu še naprej povečevala. Prihodki, ustvarjeni na področju gospodarskih vozil, bodo predvidoma nekoliko nižji od prihodkov v preteklem letu, donos pa bo ostal konstanten. Zaradi razmeroma nizkega števila prejetih naročil v poslovnem letu 2012 bodo nižji tudi prihodki in donos iz prodaje v okviru energetskega inženiringa. Skupina MAN lahko tako pričakuje nekoliko nižje prihodke in precej manj uspešen operativni rezultat v letu 2013. Pri teh napovedih se predpostavlja, da se evropska dolžniška kriza ne bo še dodatno poglobila in si bo gospodarstvo v novo industrializiranih državah opomoglo.

V MAN‐u je na voljo pestra in inovativna ponudba gospodarskih vozil ter storitev s področja strojništva, ki je povsem prilagojena potrebam strank. MAN je na sejmu gospodarskih vozil IAA 2012 predstavil novo družino vozil TG, ki kljub prefinjeni tehnologiji po standardu Euro VI ne porabijo več goriva kot izredno varčni modeli vozil po standardu Euro V. Tudi na poslovnem področju energetskega inženiringa je MAN eden izmed tehnološko najnaprednejših. Novi izdelki, kot so leta 2012 predstavljeni plinski motorji in turbine, so danes eni najučinkovitejših izdelkov v svojem razredu.

Ukrepi za izboljšanje donosa

Ne glede na splošno težke gospodarske razmere uprava skupine MAN SE ni zadovoljna s poslovnim izidom finančnega leta in je zato sprejela ustrezne ukrepe za izboljšanje. Pri tem želi v prvi meri znižati stroške ter izboljšati učinkovitost tako v proizvodnji kot tudi v upravi, prodaji in razvoju. Poleg tega se bo družba s prilagajanjem proizvodnje lažje prilagajala zmanjšanemu obsegu prodaje. Pod drobnogled je vzela tudi načrtovane investicije, ki jih bo po potrebi razširila na daljše časovno obdobje. Prav tako vidi MAN potencial v reorganizaciji naročanja, pri čemer razmišlja predvsem o združevanju naročil v okviru centralizirane nabave. “Čeprav ne moremo vplivati na makroekonomske dejavnike, bomo sprejeli vse potrebne ukrepe, da bo MAN tudi v težkih časih ostal na pravi poti”, je rekel Pachta‐Reyhofen.

MAN je zanesljiv delodajalec

Kljub šibkemu gospodarstvu se je MAN v preteklem poslovnem letu še enkrat izkazal kot zanesljiv delodajalec:

31. decembra 2012 je bilo v okviru skupine MAN po svetu zaposlenih kar 54.283 oseb (vključno z začasnimi delavci). Število zaposlenih se je tako povečalo za 1.741, pri čemer je bilo 1.250 oseb na novo zaposlenih v okviru priključitve podjetij, kot je bila na primer priključitev nekdanje skupne družbe v Indiji. Število začasnih delavcev se je predvsem zaradi nižjih potreb po delu zmanjšalo z 2.364 na 1.802. MAN se poleg tega še naprej zavzema za visokokakovostno izobraževanje in usposabljanje. Jeseni leta 2012 je v skupini MAN začelo svojo kariero skoraj 800 mladih; 31. decembra 2012 je bilo v skupini MAN po vsem svetu skupaj zaposlenih 3.300 pripravnikov.