MAN SE 

MAN przewiduje w 2014 roku zdecydowanie większy zysk

MAN przewiduje w 2014 roku zdecydowanie większy zysk MAN Truck & Bus planuje w niedługiej perspektywie wzrost zysku do poziomu powyżej 800 milionów euro

MAN przewiduje w 2014 roku zdecydowanie większy zysk

MAN Truck & Bus planuje w niedługiej perspektywie wzrost zysku do poziomu powyżej 800 milionów euro

Rok 2013 w skrócie:

• Przychody ze sprzedaży: 15,7 miliarda euro

na poziomie roku ubiegłego

• Nowe zamówienia: 16,0 miliardów euro

stan stabilny

• Wynik z działalności operacyjnej: 475 milionów euro

zdecydowanie poniżej poziomu roku ubiegłego

• Wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS): 3%

znacznie poniżej założonego przedziału

• Proponowana dywidenda: 0,14 euro za akcję

• Łącznie sprzedano 140 333 pojazdy

• Dalsze perspektywy: zdaniem kierownictwa rok finansowy 2014 ma być dla Grupy MAN bardziej optymistyczny

Grupa MAN zakończyła rok finansowy 2013 wynikiem z działalności operacyj-nej na poziomie 475 milionów euro. Nie udało się uzyskać wyniku roku po-przedniego wynoszącego 969 milionów euro. Wpływ na tę sytuację miał prze-de wszystkim pion Power Engineering, którego wynik z działalności operacyj-nej ze względu na dużą rezerwę spadł do 40 milionów euro. Wynik z działal-ności operacyjnej pionu Commercial Vehicles utrzymał się na stabilnym po-ziomie, osiągając wartość 458 milionów euro. Przychody ze sprzedaży Grupy MAN wyniosły 15,7 miliardów euro, utrzymując się na poziomie z roku 2012. Rentowność sprzedaży (ROS) kształtowała się na poziomie 3,0% i była znacznie niższa od zakładanej (6,5% do 10,5%).

Rok finansowy 2013 był dla firmy MAN bardzo trudny. Rozwój gospodarki światowej utrzymywał się nadal na umiarkowanym poziomie. Europejski kry-zys związany z zadłużeniem oraz spowodowana tym recesja w strefie euro przyczyniły się do zdecydowanie wstrzemięźliwego podejścia klientów do za-kupów, zwłaszcza w pierwszej połowie roku. Negatywny wpływ na działalność firmy miała także utrzymująca się stagnacja w sektorze budowy statków han-dlowych oraz niepewność ekonomiczna i problemy klientów z pozyskaniem finansowania. Ponadto zysk roczny był obciążony bardzo wysokimi rezerwami na nieukończony jeszcze projekt energetyczny. W ciągu roku koniunktura ule-gła jednak poprawie. Poza tym do ożywienia europejskiej branży pojazdów użytkowych przyczyniło się wprowadzenie normy spalinowej Euro 6.

„Mimo silnych wahań na rynku, firma MAN, uzyskując wynik z działalności operacyjnej na poziomie powyżej pół miliarda euro, potwierdziła, że jesteśmy w stanie utrzymać właściwy kurs nawet na wzburzonym morzu”, powiedział Dr. Georg Pachta-Reyhofen, prezes zarządu spółki MAN SE. „Generalnie jednak nie jesteśmy zadowoleni z uzyskanych wyników naszej działalności i będziemy nadal wzmacniać dotychczasowe środki w celu zapewnienia wyższego zysku. Wartość nowych zamówień utrzymała się na stabilnym poziomie i wyniosła w ubiegłym roku finansowym 16,0 miliardów euro.

Zysk przed opodatkowaniem Grupy MAN wyniósł 172 miliony euro, a po opo-datkowaniu minus 513 milionów euro. Wynik ten był obciążony wynikiem z działalności zaniechanej w wysokości minus 308 milionów euro i podatkiem dochodowym w wysokości minus 377 milionów euro.

Wynik z działalności zaniechanej obejmował głównie rezerwy na podatki w latach ubiegłych dla istniejącej wówczas spółki zależnej, wraz z odsetkami. Wzrost podatku dochodowego o 253 miliony euro był przede wszystkim efek-tem zabezpieczeń podatkowych w latach ubiegłych oraz korekty wartości od-roczonych podatków od strat z lat ubiegłych.

Wolne środki pieniężne (free cashflow) z działalności operacyjnej i inwestycyj-nej w ramach bieżącej działalności Grupy MAN wyniosły minus 390 milionów euro. Po bardzo słabym pierwszym półroczu Grupa MAN uzyskała w drugim półroczu dodatnią wartość wolnych środków pieniężnych na poziomie 348 milionów euro. Zadłużenie netto Grupy MAN zmniejszyło się o 2,6 miliarda euro, uzyskując na koniec roku wartość 1,3 miliarda euro.

Pion Pojazdów Użytkowych (Commercial Vehicles)

Dzięki efektom uzyskanym w wyniku wprowadzenia normy Euro 6, europejski rynek pojazdów użytkowych kształtował się w roku 2013 wyraźnie powyżej poziomu roku poprzedniego. W tych warunkach firma MAN Bus & Truck uzy-skała nowe zamówienia o wartości 9,3 miliarda euro, zaś firma MAN Latin America zwiększyła swoją sprzedaż do wysokości 3,0 miliardów euro. Zarów-no spółka MAN Truck & Bus, jak i MAN Latin America zwiększyły swoje przy-chody ze sprzedaży o 3%, odpowiednio do poziomu 9,1 miliarda euro i 3,0 miliardów euro.

Pion Pojazdów Użytkowych uzyskał w roku 2013 wynik z działalności opera-cyjnej w wysokości 458 milionów euro, który zarówno w przypadku spółki MAN Truck & Bus, jak i MAN Latin America, kształtował się na poziomie roku poprzedniego. W roku 2013 firma MAN dostarczyła swoim klientom w sumie 140 333 pojazdy.

Anders Nielsen, prezes zarządu spółki MAN Truck & Bus AG, na corocznej konferencji prasowej zapowiedział wyraźną poprawę wskaźników ekonomicz-nych firmy:

„Ustaliliśmy konkretne działania, dzięki którym firma Man Truck & Bus w nie-długiej perspektywie zwiększy swój roczny wynik z działalności operacyjnej do poziomu powyżej 800 milionów euro. Jesteśmy już na dobrej drodze prowa-dzącej do tego celu.”

W roku finansowym 2013 przedsiębiorstwo wygenerowało 228 milionów euro.

Pion Napędów (Power Engineering)

Wartość nowych zamówień Pionu Napędów wyniosła 3,9 miliarda euro i kształtowała się w przybliżeniu na poziomie roku ubiegłego (4,0 miliarda euro). Utrzymująca się trudna sytuacja przemysłu stoczniowego, niepewna koniunk-tura i zaostrzone kryteria finansowania spowodowały opóźnienia w udzielaniu zleceń. W rezultacie spółka MAN Diesel & Turbo zarejestrowała zamówienia o wartości 3,4 miliarda euro, a wartość zamówień firmy Renk wyniosła 504 mi-liony euro. Przychody ze sprzedaży spółki MAN Diesel & Turbo spadły w sto-sunku do przychodów w roku ubiegłym o 10% - do poziomu 3,4 miliarda euro, zaś spółka Renk utrzymała wartość przychodów ze sprzedaży na poziomie roku ubiegłego w wysokości 0,5 miliarda euro.

Wynik z działalności operacyjnej tego pionu spadł do 40 milionów euro. Firma Renk odnotowała bardzo dobry wynik z działalności operacyjnej wynoszący 67 milionów euro, co odpowiada rentowności sprzedaży na poziomie 13,7%, natomiast spółka MAN Diesel & Turbo zakończyła rok ujemnym wynikiem z działalności operacyjnej wynoszącym minus 27 milionów euro. Przyczyn tego wyniku należy upatrywać przede wszystkim w rezerwach utworzonych na duży projekt w sektorze energetycznym oraz w niewielkich wpływach z licencji udzielonych na silniki okrętowe.

Dr. Rene Umlauft, prezes zarządu spółki MAN Diesel & Turbo SE powiedział:

„Nie ulega wątpliwości, że projekt energetyczny na La Reunion był wyjątkowo skomplikowany. Odczuliśmy to także wyraźnie na naszym wyniku. Od paź-dziernika 2013 elektrownia jest już jednak podłączona do sieci i należy do naj-sprawniejszych i najczystszych elektrowni na bazie oleju napędowego na świecie. Co MAN rozpocznie, my doprowadzimy do końca. Nasi klienci mogą być spokojni.”

Perspektywy rozwoju

W odniesieniu do bieżącego roku obrotowego Dr. Pachta-Reyhofen powie-dział:

„Patrzmy teraz w przyszłość. Na rok 2014 spoglądam z umiarkowanym opty-mizmem. W drugim, dobrym półroczu 2013 przy sprzyjających zewnętrznych uwarunkowaniach ekonomicznych, dzięki naszym innowacyjnym i niezawod-nym produktom i usługom, stworzyliśmy doskonałe przesłanki do dalszej po-prawy naszej już i tak w tej chwili niezłej pozycji rynkowej.”

W roku 2014 MAN zakłada, że sprzedaż pojazdów użytkowych będzie się kształtować na stabilnym poziomie. Przychody ze sprzedaży w pionie Pojazdy Użytkowe spadną przypuszczalnie nieznacznie poniżej poziomu roku ubiegłe-go, ale rentowność sprzedaży przy utrzymującej się nadal silnej konkurencji zdecydowanie przekroczy wartości roku ubiegłego.

W pionie Energetyki oczekuje się utrzymania wartości nowych zamówień i przychodów ze sprzedaży na poziomie roku ubiegłego. Natomiast wynik z działalności operacyjnej i rentowność sprzedaży ulegną zdecydowanej popra-wie. Rentowność sprzedaży ma się kształtować na poziomie nieznacznie po-niżej wartości dwucyfrowej.

Dla całej Grupy MAN jej kierownictwo przewiduje w 2014 roku wartość przy-chodów ze sprzedaży kształtującą się nieznacznie poniżej poziomu roku ubie-głego i zdecydowanie lepszy wynik z działalności operacyjnej.