Truck  |  MAN SE  |  Investor Relations  |  Autobus 

MAN buduje podstawy trwałego rozwoju

Rok obrotowy 2015 w skrócie

 • 4,4 miliarda euro – spadek wartości nowych zleceń o 6 %
  [2014: 15,3 miliarda euro ]
 • 13,7 miliarda euro – spadek obrotu o 4% w stosunku do roku ubiegłego
  [ 2014: 14,3 miliarda euro ]
 • 92 miliony euro – obciążenie wyniku operacyjnego przez Brazylię i koszty restrukturyzacji
  [ 2014: 384 miliony euro ]
 • 0,7 % – znaczący spadek zysku operacyjnego
  [ 2014: 2,7 % ]
 • 0,5 miliarda euro – dodatni cashflow netto
  [ 2014: -0,8 miliarda euro ]

Grupa MAN podsumowała pełen wyzwań rok obrotowy 2015. Przedsiębiorstwo potrafiło wykorzystać swoją silną pozycję na poprawiającym się europejskim rynku pojazdów użytkowych, natomiast sytuacja w innych regionach – przede wszystkim w Brazylii – i w sektorze Power Engineering pozostawała napięta. Pomimo nieznacznej poprawy gospodarki światowej, pogorszeniu uległa dynamika wzrostu koniunktury w wielu krajach progowych. Problemów przysparzają nadal dwa kraje – Rosja i Brazylia.

Spółka MAN Truck & Bus utrzymała swoją pozycję na najważniejszych europejskich rynkach pojazdów użytkowych, zwiększając obroty i sprzedaż. W celu trwałej optymalizacji konkurencyjności wdrożony został program mający na celu poprawę efektywności spółki. Na ważnym rynku brazylijskim spółka MAN Latin America obroniła – mimo silnej konkurencji – swoją wiodącą pozycję rynkową i już po raz 13-ty z rzędu pozostaje jego liderem. Regres gospodarczy przyniósł poważne skutki w zakresie obrotów i sprzedaży. W sektorze Power Engineering negatywny wpływ kurczącego się rynku odczuły piony Engines & Marine Systems oraz Turbomachinery. Na sektorze Power Plants negatywnie odbił się spadek wzrostu gospodarczego oraz wydłużenie okresów poprzedzających realizację projektów w istotnych krajach rozwijających się. Z kolei dla spółki Renk, w której MAN posiada udziały, był to ponownie doskonały rok obrotowy.

W roku 2015 Grupa MAN uzyskała zlecenia o wartości 14,4 miliarda euro, co oznacza spadek zleceń o 6% w stosunku do roku poprzedniego. Pion Commercial Vehicles (Pojazdy Użytkowe) otrzymał zlecenia o wartości 11,0 miliarda euro, czyli 4% poniżej roku 2014. Wartość zleceń spółki MAN Truck & Bus jest o 9% wyższa, natomiast wartość nowych zleceń w spółce MAN Latin Amercica spadła o ponad połowę. W pionie Power Engineering wartość nowych zleceń wyniosła 3,4 miliarda euro i była w sumie o 13% niższa niż przed rokiem.

W roku 2015 Grupa MAN wypracowała obrót w wysokości 13,7 miliarda euro, który był niższy o 4% od obrotu roku ubiegłego. Obrót Commercial Vehicles wyniósł 10 miliardów euro. Obrót MAN Truck & Bus w wysokości 9 miliardów euro był o 7% wyższy niż w roku ubiegłym. Sprzedaż wzrosła o 8% i wyniosła 79222 pojazdów. Spółka MAN Latin America wygenerowała 1 miliard euro; sprzedaż spadła do 24 427 pojazdów. Obrót w pionie Power Engineering wyniósł 3,8 miliarda euro. MAN Diesel & Turbo zwiększył obrót do 3,3 miliarda euro. Obroty firmy Renk wyniosły 487 milionów euro i kształtowały się nieco powyżej poziomu roku ubiegłego.

Wskaźnik wolnych środków pieniężnych z bieżącej działalności operacyjnej i inwestycyjnej Grupy MAN był dodatni i wyniósł 0,5 miliarda euro.

W roku 2015 Grupa MAN wygenerowała, przy uwzględnieniu kosztów restrukturyzacyjnych, wynik operacyjny na poziomie 92 milionów euro. W pionie Commercial Vehicles spadł on do -101 milionów euro. Spółka MAN Truck & Bus wypracowała wynik operacyjny przed uwzględnieniem wpływów nadzwyczajnych na poziomie 205 milionów euro – jest to wyraźny wzrost w porównaniu do stanu roku poprzedniego. Jako zdarzenia nadzwyczajne negatywny wpływ miały koszty restrukturyzacji związane z programem efektywnościowym, które wyniosły 185 milionów euro. Dlatego ostatecznie wynik operacyjny spółki MAN Truck & Bus ukształtował się na poziomie 20 milionów euro. Spółka MAN Latin America odnotowała ujemny wynik operacyjny wynoszący -120 milionów euro, uwarunkowany spadkiem wolumenu obrotów w Brazylii i podjęła liczne działania przeciwdziałające temu negatywnemu trendowi. W pionie Power Engineering wynik operacyjny wyniósł 283 miliony euro i kształtował się na poziomie roku ubiegłego. Dział MAN Diesel & Turbo wygenerował przy tym wynik w wysokości 216 milionów euro. Spółka Renk uzyskała 68 milionów euro, odnotowując nadal wysoki zysk operacyjny wynoszący 14,0%. Zysk operacyjny Grupy MAN spadł w roku 2015 do poziomu 0,7%, ze względu na zdarzenia nadzwyczajne związane z restrukturyzacją i ekstremalnie silny spadek koniunktury w Brazylii.

„W celu poprawy rentowności we wszystkich pionach zostały wdrożone lub zintensyfikowane odpowiednie działania. Dążymy do tego, aby optymalne produkty i elementy oraz procedury zakupu przyniosły istotne efekty. Ponadto zostaną zweryfikowane inwestycje oraz przeanalizowane i udoskonalone procesy operacyjne. Najważniejszym działaniem jest program mający na celu zapewnienie trwałej poprawy konkurencyjności w spółce MAN Truck & Bus AG. Obejmuje on restrukturyzację produkcji pojazdów ciężarowych oraz „odchudzenie” administracji. Niemal w całości zostały już zrealizowane rozpoczęte w 2014 roku zmiany dotyczące sieci zakładów produkcyjnych autobusów. Jako zarząd MAN SE jesteśmy przekonani, że nawet w trudnym dla gospodarki okresie należało i nadal należy uruchamiać działania o istotnym znaczeniu dla przyszłości”. mówi Joachim Drees, prezes zarządu MAN SE.

W maju 2015 roku rada nadzorcza spółki Volkswagen AG zatwierdziła powstanie holdingu pojazdów użytkowych – spółki Volkswagen Truck & Bus GmbH. W ramach tej struktury zacieśniona jest współpraca między spółkami MAN Truck & Bus, MAN Latin America i Scania, przy zachowaniu pełnej tożsamości i operacyjnej odpowiedzialności każdej z tych spółek. Współpraca ta ma w przyszłości pozwolić na wygenerowanie dodatkowego potencjału synergii na poziomie minimum 650 milionów euro wyniku operacyjnego rocznie. Ze względu na długie cykle produkcji pojazdów użytkowych, pełne wykorzystanie tego potencjału będzie możliwe w ciągu 10 do 15 lat. Efekty synergii spodziewane są na przykład w zakresie zakupów oraz prac projektowo-badawczych.

Zarząd spółki MAN SE oczekuje, że w 2016 roku sprzedaż w pionie Commercial Vehicles będzie się kształtowała na poziomie roku ubiegłego, jednak nie uda się przypuszczalnie uzyskać obrotu w wysokości roku poprzedniego. Dzięki wprowadzonym działaniom wynik operacyjny i zysk operacyjny wyraźnie przekroczą poziom roku ubiegłego. Oba te wskaźniki będą także zdecydowanie wyższe od wartości przed uwzględnieniem zdarzeń nadzwyczajnych uzyskanych w roku 2015. Prognozy zarządu MAN SE dla pionu Power Engineering przewidują w roku 2016 lekki wzrost wartości nowych zleceń powyżej poziomu roku ubiegłego. Natomiast obrót będzie się zdecydowanie kształtował poniżej wartości roku poprzedniego. Na trudnych rynkach nadal będzie odczuwalny negatywny wpływ presji konkurencyjnej. Wynik operacyjny i zysk operacyjny będą w związku z tym wyraźnie niższe od wartości roku poprzedniego.

Wynika z tego, że obroty Grupy MAN będą się kształtowały lekko poniżej poziomu roku ubiegłego. Wynik operacyjny i zysk operacyjny przekroczą natomiast zdecydowanie poziom roku 2015.