MAN ProfiDrive® - Teenused

MAN ProfiDrive®

MAN ProfiDrive® – professionaalsed reisijateveo sõidukoolitused

Kommertseesmärkidel toimuv reisijate vedu muutub üha kiiremini ja uuenduslikud tehnoloogiad muudavad pidevalt ohutusele ja tõhususele esitatavaid nõudmisi, kuid muutuvad ka seadused ja direktiivid. Need arengud seavad kutselised sõidukijuhid, bussijuhid ja sõiduõpetajad pidevalt suurte väljakutsete ette, et suuta alati tagada oma reisijate ohutust.

MAN ProfiDrive® pakub teile kvalifitseeritud koolitussüsteemi, mis seab sõidukijuhi vajadused esiplaanile, kuid arvestab samal ajal ka ettevõtjate ja reisijate vajadustega. Pakkumised hõlmavad seejuures nii teoreetilist täiendõpet, mis tugineb Saksamaa kutseliste mootorsõidukijuhtide kvalifikatsiooniseadusele (BKrFQG), kui ka professionaalset ja praktikalähedast koolitust, mis aitab muuta sõidukijuhi argipäeva veelgi turvalisemaks ja ökonoomsemaks. Lisaks sellele saavad kõik osalejad kasu üle 30 aasta pikkusest kogemusest, mis on tekkinud tänavaliikluse turvalisust ja ökonoomsust puudutavate teoreetiliste ning praktiliste teadmiste edasiandmisel.


Täiendõpe Saksamaa kutseliste mootorsõidukijuhtide kvalifikatsiooniseaduse (BKrFQG) alusel

Kutselised sõidukijuhid peavad alates juhiloa kategooriast D1 läbima iga viie aasta järel kokku 35-tunnise täiendõppe, mis sisaldab viit 7-tunnist moodulit, hõlmates seejuures kolme teadmiste valdkonda – juhtimisvõtted, eeskirjad ning liiklus- ja keskkonnaohutus. Nii teoreetiliste kui ka praktiliste koolitusmeetmete aluseks on seejuures Saksamaa kutseliste mootorsõidukijuhtide kvalifikatsiooniseadus (BKrFQG).

MAN ProfiDrive® pakub teile võimalust läbida kõik seadustes sätestatud täiendõppemeetmed, mis aitavad tõsta sõidupersonali ohutust ja vähendada keskkonnakoormust. Olenevalt soovist toimub koolitus teie juures kohapeal või mõnes teie lähedal asuvas MAN Centeris. Võite meiega alati ühendust võtta, kui soovite kokku leppida individuaalse tähtaja või osalejate arvu.

Teadmiste valdkonnad seaduse BKrFQG järgi

 • teadmiste valdkond 1 – ratsionaalsete juhtimisvõtete tõhustamine ohutusnormide alusel
 • teadmiste valdkond 2 – eeskirjade rakendamine
 • teadmiste valdkond 3 – tervis, liiklus- ja keskkonnaohutus, teenused, logistika


Sõidukitehnika põhialused

 • Tehnikavaldkonna arengute tutvustamine ja selgitamine
 • Sõiduki tehnika õige kasutamine ja käsitsemine
 • Ökonoomne sõitmine (teooria)
 • Hübriidtehnoloogia


Sõidu- ja puhkeajad, transpordidokumendid, digitaalne sõidumeerik

 • Ärieesmärgiga reisijatevedu puudutavate õigusaktide, direktiivide ja raamtingimuste selgitamine
 • Digitaalse sõidumeeriku tutvustamine ja käsitsemise selgitamine
 • Ettevõtte juhendamise kohustuse täitmine sõidumeerikuid puudutava määruse (EL) nr 165/2014 artikli 33 kohaselt


Sõiduki tutvustamine

 • Erinevate tehnoloogiate ja funktsioonide tundmaõppimine ja kasutamine
 • Uuenduslike komponentide, uute elektrooniliste süsteemide ja võimsa tehnika tõhusam kasutamine
 • Erinevate tehnoloogiate ja funktsioonide tundmaõppimine ja kasutamine


Ülevaade MAN ProfiDrive®-i koolituse eelistest

 • Isegi asjatundjad õpivad MAN ProfiDrive®-i koolitusel ökonoomsemalt sõitma
 • Kiirushoidiku, integreeritud retarderi, gaasipedaali ja piduri õige kasutamisega säästate kütust ning kulumine ja hoolduskulud on väiksemad
 • Pärast koolituse läbimist on võimalik läbida kuni 15% teekonnast üksnes mootoriga pidurdamise režiimil minimaalse diislikuluga
 • Kulumist ja tarbimist kokku võttes on võimalik säästa kulutustelt kuni 30%.

Ökonoomne sõitmine (praktika ja teooria)

 • Ökonoomse sõiduviisi füüsikalised alused
 • Sõiduharjutused ohutu ja kütusesäästliku sõiduviisi optimeerimiseks

Pagasi kinnitamise ja ohutusnormide põhitõed

 • Seadusest tulenevad nõuded ja ohutuseeskirjad pagasi kinnitamiseks
 • Sõiduki koormamise ja pagasi kinnitamise teadmiste värskendamine


Käitumine hädaolukordades, töötervishoid

 • Õige käitumine hädaolukordades, vigastatute päästmine õnnetuse korral
 • Ergonoomika ning tervisliku ja tasakaalustatud toitumise põhitõed


Liiklus- ja keskkonnaohutus, kuritegevus, teenindus

 • Teadlikkuse tõstmine liiklusriskide, tööõnnetuste ja kuritegevuse osas
 • Ettevõtte positiivsele kuvandile kaasa aitavad põhitõed, tunnused ja käitumisviisid


Ohutuskoolitus

 • Praktilised harjutused, mis aitavad toime tulla kriitilistes sõiduolukordades, nt kurvides pidurdamine või ootamatult teele ilmuvatest takistustest mööda manööverdamine
 • Sõiduki kindel valitsemine, et pakkuda reisijatele maksimaalset ohutust

Suure kiiruse koolitus

Kestus: 2 päeva, esimesel päeval ohutuskoolitus ja teisel päeval suure kiiruse koolitus

Ohutuskoolitus

 • Praktilised harjutused, mis aitavad toime tulla kriitilistes sõiduolukordades, nt kurvides pidurdamine või ootamatult teele ilmuvatest takistustest mööda manööverdamine
 • Sõiduki kindel valitsemine, et pakkuda reisijatele maksimaalset ohutust

Suure kiiruse koolitus

 • Raja vahetamine hädaolukorras: sõidurajalt lahkumine ja sõiduki sõidurajale tagasi suunamine kiirusel umbes 80–100 km/h;
 • libisemahakkava sõiduki juhtimine ja stabiliseerimine;
 • füüsika tundmaõppimine ja valdamine, et osata sõidukit kindlalt juhtida.


Intensiivkoolitus

Õpeta-õpetajat-põhimõte

 • Koolitus olemasolevate teadmiste täiendamiseks sõidukite tehnika ja ökonoomsuse teemadel
 • Sõiduharjutused ohutu ja ökonoomse sõiduviisi optimeerimiseks
 • Iseseisev sõiduki tutvustamine kolmandatele isikutele ja ökonoomse sõiduviisi põhimõtete edasiandmine


Liitkoolitus

 • Ökonoomsus- ja ohutuskoolitus Saksa liiklusohutuse nõukogu suuniste alusel
 • Ohutu ja ökonoomse sõitmise teadmiste ja oskuste täiendamine

Sõiduõpetaja täiendõpe

Täiendõpe Saksamaa sõiduõpetajate seaduse (FahrlG) § 33a alusel

 • Bussijuhtide õpetajad on seadusega kohustatud tõendama kord nelja aasta jooksul, et nad on läbinud kolmepäevase täiendkoolituse
 • Vajalik tõend väljastatakse Saksamaa sõiduõpetajate seaduse § 33 alusel


Ametiühingu seminar „Tervelt ja ohutult”

 • Ametiühingu programm, mille eesmärgiks on töise argipäeva koormustegurite lahendusstrateegiate väljatöötamine ja edasiandmine
 • Sertifitseerimine kutselise sõidukijuhi täiendõppe raames