Truck  |  Bus 

MAN legt basis voor succesvolle groei

Programma voor toekomstige groei bij MAN Truck & Bus versterkt concurrentievermogen en winstgevendheid op lange termijn

De MAN Group in 2015 in een oogopslag

 • € 14,4 miljard – orderontvangst 6% lager
  [2014: € 15,3 miljard]
 • € 13,7 miljard – verkoopopbrengst 4% lager
  [2014: € 14,3 miljard]
 • € 92 miljoen – herstructureringskosten en invloed van Brazilië op bedrijfswinst
  [2014: € 384 miljoen]
 • 0,7% – sterke daling van operationele winstmarge
  [2014: 2,7%]
 • € 0,5 miljard – positieve nettokasstroom
  [2014: - € 0,8 miljard]

De MAN Group kijkt terug op een lastig boekjaar 2015: terwijl de Europese markt voor bedrijfsvoertuigen zich herstelde, bleef de situatie in andere regio’s – vooral Brazilië – gespannen. Dat gold ook voor het bedrijfsonderdeel Power Engineering. Hoewel de wereldeconomie een bescheiden groei vertoonde, nam de economische stuwkracht in veel opkomende economieën verder af in de loop van het jaar. Rusland en Brazilië blijven grote zorgen baren.

MAN Truck & Bus was in staat om zijn positie in de belangrijkste Europese markten voor bedrijfsvoertuigen te behouden en zijn verkoopopbrengst en omzet te vergroten. MAN Truck & Bus heeft een programma voor toekomstige groei geïntroduceerd om het concurrentievermogen op lange termijn te vergroten. In de belangrijke Braziliaanse markt verdedigde MAN Latin America ondanks de felle concurrentie voor het dertiende jaar op rij zijn marktleiderschap. De krimpende economie had grote invloed op de verkoopopbrengst en omzet. Binnen het bedrijfsonderdeel Power Engineering had de neergaande markt een dempend effect op de strategische businessunits Engines & Marine Systems en Turbomachinery. Power Plants ondervond de invloed van een tragere economische groei en langere projectdoorlooptijden in de belangrijkste opkomende economieën. De MAN-deelneming Renk had opnieuw een uitstekend boekjaar.

Met € 14,4 miljard was de orderontvangst van de MAN Group in het boekjaar 2015 op jaarbasis 6% lager. De orderontvangst van het bedrijfsonderdeel Commercial Vehicles bedroeg € 11,0 miljard, wat 4% minder was dan het jaar ervoor. MAN Truck & Bus haalde 9% meer orders binnen, terwijl de orderontvangst van MAN Latin America met meer dan de helft daalde. De orderontvangst van het bedrijfsonderdeel Power Engineering daalde met ongeveer 13% op jaarbasis tot € 3,4 miljard.

Met € 13,7 miljard was de verkoopopbrengst van de MAN Group in het boekjaar 2015 op jaarbasis 4% lager. Het bedrijfsonderdeel Commercial Vehicles boekte een verkoopopbrengst van € 10,0 miljard. MAN Truck & Bus realiseerde een groei op jaarbasis van 7%; de verkoopopbrengst bedroeg € 9,0 miljard. Het aantal verkochte eenheden steeg met 8% tot 79.222 voertuigen. De verkoopopbrengst van MAN Latin America daalde tot € 1,0 miljard; het aantal verkochte eenheden werd bijna gehalveerd tot 24.472 voertuigen. De verkoopopbrengst bedroeg € 3,8 miljard voor het bedrijfsonderdeel Power Engineering. MAN Diesel & Turbo realiseerde een verkoopopbrengst van € 3,3 miljard. Met € 487 miljoen was de verkoopopbrengst van Renk ook iets hoger dan het jaar ervoor.

De vrije kasstroom van de MAN Group uit bedrijfsactiviteiten en daaraan toe te schrijven investeringsactiviteiten was positief en bedroeg € 0,5 miljard. De bedrijfswinst van de MAN Group na herstructureringskosten was € 92 miljoen in het boekjaar 2015. De bedrijfswinst van het bedrijfsonderdeel Commercial Vehicles daalde tot - € 101 miljoen. MAN Truck & Bus realiseerde een bedrijfswinst vóór bijzondere posten van € 205 miljoen, wat een aanzienlijke stijging is ten opzichte van het jaar ervoor. Bijzondere posten die op de bedrijfswinst drukten, waren de herstructureringskosten van € 185 miljoen in verband met het programma voor toekomstige groei. Hierdoor daalde de bedrijfswinst van MAN Truck & Bus tot € 20 miljoen. MAN Latin America noteerde een bedrijfsverlies van € 120 miljoen als gevolg van de lagere volumes in Brazilië en introduceerde een groot aantal maatregelen om deze trend te keren.

De bedrijfswinst van het bedrijfsonderdeel Power Engineering bedroeg € 283 miljoen en lag daarmee op hetzelfde niveau als het jaar ervoor. De bedrijfswinst van MAN Diesel & Turbo was € 216 miljoen. Renk boekte een bedrijfswinst van € 68 miljoen en behaalde zo een voortdurend hoge operationele winstmarge van 14,0%. De operationele winstmarge van de MAN Group daalde in 2015 tot 0,7% als gevolg van bijzondere posten in de vorm van herstructureringskosten en de extreem lastige economische situatie in Brazilië.

“We hebben maatregelen genomen of versterkt om de winstgevendheid in alle divisies te vergroten. Ons doel is om sterke resultaten te leveren door onze producten, onderdelen en inkoop te optimaliseren. Daarnaast kijken we opnieuw naar onze investeringen en onderzoeken en verbeteren we onze processen. De belangrijkste nieuwe maatregel is het programma voor toekomstige groei om het concurrentievermogen van MAN Truck & Bus op lange termijn te versterken. Dit houdt in dat de truckproductie gereorganiseerd en de administratie gestroomlijnd wordt. De veranderingen die we in 2014 in het busproductienetwerk hebben geïntroduceerd, zijn nu grotendeels geïmplementeerd. Als Raad van Bestuur van MAN SE zijn we ervan overtuigd dat het nemen van cruciale maatregelen de juiste beslissing was en blijft om zelfs in economisch moeilijke tijden de toekomstige groei van de onderneming veilig te stellen”,

zegt Joachim Drees, Chief Executive Officer van MAN SE.

In mei 2015 stemde de Raad van Commissarissen van Volkswagen AG in met de oprichting van Volkswagen Truck & Bus GmbH, een holding voor bedrijfsvoertuigen. Als onderdeel hiervan werken MAN Truck & Bus, MAN Latin America en Scania nauwer samen met behoud van hun eigen identiteit en volledige operationele verantwoordelijkheid. De nieuwe groep wil door synergistische effecten een potentiële extra bedrijfswinst op lange termijn realiseren van gemiddeld minstens € 650 miljoen per jaar. Met het oog op de lange productlevenscycli in de bedrijfsvoertuigensector zal het tien tot vijftien jaar duren voordat deze volledig is verwezenlijkt. Er worden bijvoorbeeld synergistische effecten op het gebied van inkoop en ontwikkeling verwacht.

De Raad van Bestuur van MAN SE verwacht dat het aantal verkochte eenheden van het bedrijfsonderdeel Commercial Vehicles in 2016 op hetzelfde niveau zal liggen terwijl de verkoopopbrengst iets zal achterblijven bij het jaar ervoor. Gesteund door de genomen maatregelen zullen de bedrijfswinst en de operationele winstmarge op jaarbasis aanzienlijk hoger zijn. Beide kernindicatoren zullen ook aanzienlijk hoger liggen dan de cijfers vóór bijzondere posten van 2015. De Raad van Bestuur verwacht dat de orderontvangst van het bedrijfsonderdeel Power Engineering in 2016 iets boven het niveau van het jaar ervoor zal liggen. De verkoopopbrengst zal aanmerkelijk lager zijn dan het jaar ervoor. De sterke concurrentiedruk zal in 2016 van invloed blijven op de gespannen markten. De bedrijfswinst en de operationele winstmarge zullen daarom aanzienlijk lager zijn dan het jaar ervoor.

Dit betekent een lichte daling op jaarbasis van de verkoopopbrengst van de MAN Group. De bedrijfswinst en de operationele winstmarge op jaarbasis zullen aanzienlijk hoger zijn.